Ľubica Gállová

Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých

Publikácia CEDEFOP K normám EÚ pre monitorovanie a hodnotenie systémov a služieb celoživotného poradenstva (zväzok III)Pochopenie výziev pri odhadovaní finančných investícií a nákladov v rámci verejne financovaných opatrení na podporu kariérneho rozvoja dospelých rozširuje databázu dôkazov o výsledkoch a vplyvoch podpory kariérového rozvoja. Jej cieľom je dosiahnuť lepšie pochopenie nákladov na verejne financované opatrenia spojené […]

Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých Read More »

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov

CEDEFOP zverejnil svoju tretiu správu Microcredentials for labour market education and training – The added value for end users o mikroosvedčeniach previazaných s trhom práce, ktorá sa orientuje najmä na prínos pre koncových užívateľov. Súčasné medzery v poznatkoch o vnímanej pridanej hodnote mikroosvedčení na trhu práce vyvolávajú otázku, či im môžu tí, ktorí ich získavajú,

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov Read More »

Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností

Národné kontaktné miesto pre EKR zorganizovalo dňa 5. decembra 2023 v Bratislave medzinárodný seminár zameraný na využívanie mikroosvedčení v rôznych častiach vzdelávacieho systému. Súčasťou seminára boli medzinárodní aj domáci experti, ktorí predstavili svoje skúsenosti v tejto oblasti, výsledky výskumu alebo opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť v národnej legislatíve. Anastasia Pouliou, CEDEFOP – Mikro-osvedčenia pre OVP

Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností Read More »

Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám

Mikroosvedčenia (alebo tiež mikrocertifikáty, či mikrokvalifikácie, a v angličtine microcredentials) sú jedným z nástrojov na riešenie súčasných výziev na trhu práce a vo vzdelávaní. Rýchle a flexibilné zvyšovanie, rozširovanie, doplnenie alebo zmena kvalifikácie sú kľúčovými slovami v súvislosti s ich používaním. Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec, ktorý pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, vás pozýva

Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám Read More »

Mapovanie budúcnosti OVP: Poznatky a stratégie pre pracovnú silu zajtrajška

Webinár OECD dňa 26. októbra 2023 ponúka príležitosť získať cenné poznatky a inšpiráciu pre budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Témou bude budovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú pripravené na výzvy budúcnosti vrátane prechodu na ekologickejšie výrobné metódy a rastúceho dopytu po komplexných zručnostiach na trhu práce. Predstaví nedávne iniciatívy Európskej komisie, údaje z

Mapovanie budúcnosti OVP: Poznatky a stratégie pre pracovnú silu zajtrajška Read More »

Odborné vzdelávanie a príprava a ekologický prechod

Prechod na environmentálne udržateľné, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo má významný sociálny a hospodársky vplyv a vplyv na zamestnanosť. Zabezpečenie toho, aby všetci občania získali potrebné vedomosti, kompetencie, zručnosti a postoje na zvládnutie týchto zmien, je nevyhnutné pre sociálne spravodlivú transformáciu EÚ. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) zohráva kľúčovú úlohu pri pomoci mladým ľuďom a

Odborné vzdelávanie a príprava a ekologický prechod Read More »

Vzdelávanie a odborná príprava a zručnosti ako odrazový mostík pre obehové hospodárstvo

Začiatkom roka vydal CEDEFOP štúdiu, ktorá sa zamerala na povolania a zručnosti nevyhnutné na dosiahnutie obehového hospodárstva v EÚ, a úlohu odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti. Cirkulárna ekonomika je založená na siedmich zásadách – prehodnotení a znižovaní výroby a spotreby, redizajne, opätovnom používaní, opravách, recyklovaní a zhodnocovaní a udržateľnejšej likvidácii zdrojov. V súčasnom hospodárstve je mnoho výrobkov navrhnutých tak, že

Vzdelávanie a odborná príprava a zručnosti ako odrazový mostík pre obehové hospodárstvo Read More »