Európsky kvalifikačný rámec (EKR) je jedným zo série nástrojov vytvorených na podporu európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (medzi ďalšie nástroje patria Europass, EQAVET, ECTS, a i.).

EKR sa začal používať v apríli roku 2008 na základe odporúčania Európskeho parlamentu a Rady. Cieľom EKR, ktorý slúži ako prekladač pre existujúce národné kvalifikácie, je podporiť mobilitu pracovníkov a učiacich sa, uľahčiť celoživotné vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií a zvýšiť porozumenie a porovnanie úrovní kvalifikácií v rôznych európskych krajinách prostredníctvom prepojenia národných kvalifikačných systémov so spoločným európskym referenčným rámcom.

Európsky kvalifikačný rámec je spoločný európsky referenčný rámec, ktorého cieľom je zvýšiť čitateľnosť a zrozumiteľnosť kvalifikácií v rôznych krajinách a systémoch. EKR zahŕňa kvalifikácie na všetkých úrovniach a vo všetkých subsystémoch vzdelávania a odbornej prípravy a poskytuje komplexný prehľad o kvalifikáciách v 38 európskych krajinách, ktoré sa v súčasnosti podieľajú na jeho implementácii.

Základom EKR je osem referenčných úrovní https://europa.eu/europass/sk/description-eight-eqf-levels  definovaných z hľadiska vzdelávacích výstupov, t. j. vedomostí, zručností a samostatnosti-zodpovednosti. Vzdelávacie výstupy vyjadrujú, čo jednotlivci vedia, čomu rozumejú a čo sú schopní robiť na konci vzdelávacieho procesu. Krajiny vytvárajú svoje  národné kvalifikačné rámce (NKR), ktoré vychádzajú z EKR a odrážajú špecifiká vlastných vzdelávacích systémov.

Hlavným cieľom EKR je zabezpečiť, aby boli kvalifikácie čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie v rôznych krajinách a systémoch. To je dôležité pre podporu cezhraničnej mobility študentov a pracovníkov a celoživotného vzdelávania v celej Európe.

Informačný leták o EKR