Slovník EUROPASS

Kvalifikácia

je formálny výsledok postupu hodnotenie a validácie, ktorý sa dosiahne vtedy, keď príslušný úrad alebo orgán stanoví, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce určitému štandardu.

Národný kvalifikačný rámec

obsahuje úrovne klasifikácie kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti a je prepojením na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca. Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) – nástroj transparentnosti a uznávania

Národná sústava kvalifikácií

je verejne prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike, požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov.

Online platforma

je webová aplikácia, ktorá poskytuje koncovým užívateľom informácie a nástroje a umožňuje im vykonávať konkrétne úlohy online.

Technická interoperabilita

je schopnosť interakcie systémov informačných a komunikačných technológií s cieľom umožniť výmenu informácií, dosiahnutá dohodou všetkých strán a vlastníkov informácií.

Služby autentifikácie

sú technické postupy, ako napríklad elektronický podpis a autentifikácia webových lokalít, ktoré používateľom umožňujú overiť si informácie, ako napríklad svoju totožnosť, prostredníctvom Europassu.

Hodnotenie zručností

je postup alebo metóda, ktoré sa používajú na hodnotenie, meranie a eventuálne na opis, prostredníctvom vlastného hodnotenia alebo hodnotenia osvedčeného treťou stranou alebo prostredníctvom oboch týchto hodnotení, zručností jednotlivcov získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí.

Vlastné hodnotenie zručností

je postup systematického uvažovania jednotlivcov o vlastných zručnostiach ich porovnávaním s ustáleným opisom zručností.

Informácie o zručnostiach

sú dostupné kvantitatívne alebo kvalitatívne analýzy súhrnných údajov o zručnostiach z jestvujúcich zdrojov vo vzťahu k trhu práce a zodpovedajúcich vzdelávacích príležitostí v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu prispieť k poradenstvu a usmerňovaniu, náboru, voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a kariérnemu postupu.

Validácia

je postup, prostredníctvom ktorého príslušný úrad alebo orgán potvrdzuje, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania vrátane výsledkov získaných v neformálnom a informálnnom vzdelávacom prostredí, ktoré sa merajú vzhľadom na určitý štandard, a ktorý pozostáva zo štyroch rôznych etáp, a to identifikácie, dokumentácie, hodnotenia a osvedčenia výsledkov hodnotenia v podobe úplnej kvalifikácie, kreditov alebo čiastkovej kvalifikácie podľa potreby a v súlade  s vnútroštátnymi okolnosťami.

European Digital Credentials for Learning

Európske digitálne doklady o vzdelaní (European Digital Credentials for Learning) sú elektronické diplomy, osvedčenia, či certifikáty prezentované v európskom formáte a podpísané jedinečnou elektronickou pečaťou (eSeal). Opisujú výsledky vzdelávania, činnosti, hodnotenia či kvalifikácie a vydáva ich vzdelávacia inštitúcia po dokončení vzdelávania.  Digitálne doklady je možné zaslať na e-mail alebo priamo do Europass knižnice, ktorá umožňuje natrvalo ich tam uchovávať či zdieľať.

Poradenstvo

je nepretržitý proces, ktorý umožňuje jednotlivcom identifikovať vlastné schopnosti, zručnosti a záujmy prostredníctvom radu individuálnych a kolektívnych aktivít pri rozhodovaní sa o vzdelávaní, odbornej príprave a zamestnaní a pri riadení svojich individuálnych možností v oblasti vzdelávania, práce a v inom prostredí, kde sa tieto schopnosti a zručnosti učia alebo používajú.