Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov

CEDEFOP zverejnil svoju tretiu správu Microcredentials for labour market education and training – The added value for end users o mikroosvedčeniach previazaných s trhom práce, ktorá sa orientuje najmä na prínos pre koncových užívateľov. Súčasné medzery v poznatkoch o vnímanej pridanej hodnote mikroosvedčení na trhu práce vyvolávajú otázku, či im môžu tí, ktorí ich získavajú, dostatočne dôverovať, aby sa stali stavebnými kameňmi celoživotného vzdelávania, zamestnanosti, zlepšovania profesijného postavenia a inkluzívnosti vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Veľkú časť správa venuje dôveryhodnosti mikroosvedčení a zásadám, za ktorých by mali byť poskytované – medzi inými napr. formálnym opatreniam zabezpečovania kvality, spôsobom hodnotenia dosiahnutých vzdelávacích výstupov, možnosti rozširovať získané mikroosvedčenia ďalšími, transparentnosti a dostupnosti informácií, a pod.

Správa tiež analyzuje postavenie mikroosvedčení a ich najcennejšiu devízu, ktorou je flexibilita, v rôznych prostrediach – či už vo formálnom vzdelávacom systéme, v celoživotnom vzdelávaní a z pohľadu zamestnávateľov aj vzdelávacích inštitúcií.

https://www.cedefop.europa.eu/files/5603_en.pdf