Dodatky k VysvedČENIU/OSvedčeniu

Dodatky Europass poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny

Dodatok Europass k vysvedčeniu/osvedčeniu

pomáha zamestnávateľom alebo vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a v zahraničí ľahšie porozumieť, aké vedomosti, zručnosti a kompetencie držiteľ vysvedčenia počas odborného vzdelávania a prípravy získal. Prispieva k väčšej transparentnosti a uznávaniu odborných kvalifikácií získaných v rôznych krajinách.

Dodatok Europass k diplomu

obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa vzťahujú na akademický titul, pričom tento titul je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým v zahraničí.

Komu je určený :

Pre držiteľov vysvedčenia/osvedčenia o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave.

Komu je určený :

Dodatok k diplomu sa vydáva abslventom vysokoškolských inštitúcií spolu s titulom alebo diplomom.

Čo dodatky nie sú :

Vydávajú sa :

Ako používať dodatok k vysvedčeniu alebo osvedčeniu