ŠIOV je národným koordinačným miestom pre európsky kvalifikačný rámec (NKM EKR) v Slovenskej republike.

NKM EKR bolo vytvorené na základe odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie a rozhodnutia Ministerstva školstva SR z roku 2014. Na základe poverenia MŠVVŠ SR od roku 2019 zabezpečuje aj koordináciu aktivít v oblasti vysokoškolských kvalifikácií vo vzťahu ku kvalifikačnému rámcu Európskeho vysokoškolského priestoru (QF-EHEA).

Aktivity NKM koordinuje na úrovni EÚ Poradná skupina pre EKR, skupinu Národných korešpondentov QF-EHEA pre oblasť VŠ kvalifikácií koordinuje Rada Európy a EK.

Hlavnou úlohou NKM je propagovať EKR na miestnej úrovni.