Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých

Publikácia CEDEFOP K normám EÚ pre monitorovanie a hodnotenie systémov a služieb celoživotného poradenstva (zväzok III)
Pochopenie výziev pri odhadovaní finančných investícií a nákladov v rámci verejne financovaných opatrení na podporu kariérneho rozvoja dospelých

rozširuje databázu dôkazov o výsledkoch a vplyvoch podpory kariérového rozvoja. Jej cieľom je dosiahnuť lepšie pochopenie nákladov na verejne financované opatrenia spojené s kariérovým rozvojom a kariérovým poradenstvom pre dospelých.

Správa poukazuje na obmedzenia skúmaných zdrojov a ťažkosti pri zhromažďovaní a skúmaní údajov o nákladoch súvisiacich s aktivitami kariérového rozvoja. Pri poskytovaní poznatkov o vstupoch, investíciách a výstupoch v službách kariérového poradenstva zahŕňajúcich kariérové poradenstvo vytvára prepojenie medzi zisteniami vo vzťahu k plánovaným výsledkom a vplyvom podobných opatrení a prístupov k monitorovaniu a hodnoteniu v oblasti celoživotného poradenstva skúmaných v predchádzajúcich dvoch častiach:

Towards European standards for monitoring and evaluation of lifelong guidance systems and services (Cedefop, 2022). Volume I.

Towards European ,standards for monitoring and evaluation of lifelong guidance systems and services (Vol. II) – A preliminary list of indicators
for quality frameworks