Inštrukcie Europass - mobilita

Čo je Europass – mobilita?

Europass – mobilita je štandardný dokument, ktorý sa používa v celej Európe na formálne zaznamenanie zručností a kompetencií, ktoré jednotlivec získal bez ohľadu na vek, úroveň vzdelania a postavenie v zamestnaní počas mobility v inej európskej krajine (Európska únia, EZVO/EHP a kandidátske krajiny).

Na čo slúži dokument Europass – mobilita?

 • zvýšiť transparentnosť a zviditeľniť aktivity v rámci európskej mobility tak, aby jej účastníci mohli lepšie preukázať, čo v rámci tejto aktivity získali, najmä v oblasti vedomostí, zručností a kompetencií;
 • stimulovať uznávanie výsledkov aktivít uskutočnených v zahraničí;
 • podporovať európsku mobilitu na vzdelávacie účely zviditeľnením jej výsledkov.

Ako to funguje?

Každá organizácia, ktorá organizuje mobilitné  aktivity  v  horeuvedených  krajinách,  sa  môže v mene jednotlivcov uchádzať o dokument Europass – mobilita.

Vedie dokument Europass – mobilita k získaniu kvalifikácie?

Nie. Europass – mobilita je európsky dokument, ktorý zaznamenáva obdobia mobility.

Platí sa za vystavenie dokumentu Europass – mobilita?

Nie. Všetky podporné dokumenty Europass sú bezplatné.

Kto je zapojený do vydávania dokumentu Europass – mobilita?

 • Národné centrum Europass – prideľuje registračné čísla;
 • Vysielajúca organizácia – zodpovedá za vzdelávaciu iniciatívu v krajine pôvodu a zasiela žiadosť o registračné čísla v danej krajine;
 • Prijímajúca organizácia – má za úlohu pomáhať, informovať, viesť a sledovať účastníkov mobility.

Postup pri vydávaní dokumentu Europass – mobilita:

  1. Vyplniť žiadosť o registračné čísla na stránke Národného centra Europass www.europass.sk
  2. Na základe toho žiadateľovi budú zaslané pridelené registračné čísla pre každého účastníka automaticky na uvedenú e-mailovú adresu.
  3. Pridelené registračné číslo / čísla sa uvádzajú v dokumente Europass – mobilita v časti 7 („Evidenčné číslo dokumentu“). 
  4. Dokument vypĺňa vysielajúca a prijímajúca organizácia zúčastnená na projekte mobility v jazyku, ktorý je dohodnutý medzi nimi a účastníkom mobility.
  5. Aby bol dokument kompletný a platný, je potrebné, aby ho podpísala * vysielajúca a prijímajúca organizácia

  * Akceptovaný aj elektronický podpis.

  PRÍKLAD ŽIADOSTI O REGISTRAČNÉ ČÍSLO

  PRÍKLAD DOKUMENTU EUROPASS – MOBILITA (slovenský)

  PRÍKLAD DOKUMENTU EUROPASS – MOBILITA (anglický)