Inštrukcie Europass - mobilita

Čo je Europass – mobilita?

Europass – mobilita je štandardný dokument, ktorý sa používa v celej Európe na formálne zaznamenanie zručností a kompetencií, ktoré jednotlivec získal bez ohľadu na vek, úroveň vzdelania a postavenie v zamestnaní počas mobility v inej európskej krajine (Európska únia, EZVO/EHP a kandidátske krajiny).

Na čo slúži dokument Europass – mobilita?

  • zvýšiť transparentnosť a zviditeľniť aktivity v rámci európskej mobility tak, aby jej účastníci mohli lepšie preukázať, čo v rámci tejto aktivity získali, najmä v oblasti vedomostí, zručností a kompetencií;
  • stimulovať uznávanie výsledkov aktivít uskutočnených v zahraničí;
  • podporovať európsku mobilitu na vzdelávacie účely zviditeľnením jej výsledkov.

Ako to funguje?

Každá organizácia, ktorá organizuje mobilitné  aktivity  v  horeuvedených  krajinách,  sa  môže v mene jednotlivcov uchádzať o dokument Europass – mobilita.

Vedie dokument Europass – mobilita k získaniu kvalifikácie?

Nie. Europass – mobilita je európsky dokument, ktorý zaznamenáva obdobia mobility.

Platí sa za vystavenie dokumentu Europass – mobilita?

Nie. Všetky podporné dokumenty Europass sú bezplatné.

Kto je zapojený do vydávania dokumentu Europass – mobilita?

  • Národné centrum Europass – prideľuje registračné čísla;
  • Vysielajúca organizácia – zodpovedá za vzdelávaciu iniciatívu v krajine pôvodu a zasiela žiadosť o registračné čísla v danej krajine;
  • Prijímajúca organizácia – má za úlohu pomáhať, informovať, viesť a sledovať účastníkov mobility.

Postup pri vydávaní dokumentu Europass – mobilita:

  1. Dokument vypĺňa vysielajúca a prijímajúca organizácia zúčastnená na projekte mobility v jazyku, ktorý je dohodnutý medzi nimi a účastníkom mobility.
  2. Aby bol dokument kompletný a platný, je potrebné, aby ho podpísala * vysielajúca a prijímajúca organizácia

* Akceptovaný aj elektronický podpis.

PRÍKLAD DOKUMENTU EUROPASS – MOBILITA (slovenský)

PRÍKLAD DOKUMENTU EUROPASS – MOBILITA (anglický)