Europass pre Dobrovoľníkov

Dobrovoľníctvo je súčasťou dnešnej modernej a progresívnej spoločnosti. Vďaka dobrovoľníckej činnosti môžu občania významne prispieť k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju svojich spoločenstiev, rozšíriť vplyv a kapacity organizácií občianskej spoločnosti a zároveň rozvíjať vlastné schopnosti.

 Právny základ obrovoľníctva v SR upravuje zákon 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, prijatím ktorého sa dobrovoľnícka činnosť zaviedla ako všeobecne uznávaná činnosť vykonávaná fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme. Zákon definuje aj právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom.

Čo je dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonáva osoba/dobrovoľník vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov vlastnej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu.

Kto je dobrovoľník

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť.

Príklad dobrej praxe: Dobrovoľníctvo na jednom z najväčších podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku

Dobrovoľníctvo na trhu práce

Pre trh práce (a budúcich či súčasných zamestnávateľov) môžu byť získané dobrovoľnícke skúsenosti cennou informáciou. Je to dôkaz, že jednotlivec je aktívny, otvorený a zaujíma sa o svoje okolie. Dobrovoľnícka skúsenosť je pre zamestnávateľa prínosom a dáva skvelý priestor ako to pre svoj prospech využiť.

Do životopisu môžete jasne a stručne napísať, akú dobrovoľnícku činnosť ste vykonávali a čo ste sa pri tom naučili. Informujte potenciálneho zamestnávateľa o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách získaných dobrovoľníckou činnosťou. Uveďte, aké práce ste vykonávali a aké úlohy ste plnili, aké zručnosti  ste pri tom získali, aké boli vaše zodpovednosti, spomeňte počet hodín, frekvenciu, pravidelnosť, ako aj cieľovú skupinu, s ktorou ste pracovali. Všetko, čo ste sa naučili počas dobrovoľníckej činnosti, môžete rovnako dobre využiť aj v pracovnom pomere.

Ako uvádzať dobrovoľnícku skúsenosť v životopise

  • ak sa dobrovoľníctvo vzťahuje k pracovnej skúsenosti – zaraďte túto informáciu medzi  pracovné skúsenosti;
  • ak je mimo pracovnej skúsenosti a súvisí napríklad s aktivitami vo voľnom čase  – uvádzajte v sekcii dobrovoľníctvo alebo záujmy;
  • použite jasný názov pozície (napr. tréner – dobrovoľník, nie iba dobrovoľník);
  • stručne a jasne popíšte náplň práce a zodpovednosť, ktorú ste mali.

Informácie o tom, ako spracovať informácie do profesijného životopisu a o nástrojoch na zviditeľnenie svojich vedomostí, zručností a kompetencií ponúka stránka Národného centra Europass:

Dobrovoľníctvo cez program Erasmus+

Európsky program Erasmus+ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu ponúka široké príležitosti zapojiť sa do Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) alebo aj ďalší program na podporu solidarity Európsky zbor solidarity, ktoré umožňujú mladým ľudom byť súčasťou medzinárodných dobrovoľníckych projektov v EÚ i vo svete a zapojiť sa do komunitných aktivít, či už individuálne alebo v skupine. Cieľom dobrovoľníckych projektov je podporiť rozvoj kľúčových kompetencií (jazykových, sociálnych, občianskych, a pod.), neformálnou cestou získať nové vedomosti a schopnosti užitočné pre osobný, odborný, profesijný rozvoj a rozvíjať medziľudskú solidaritu a toleranciu

Viac informácií o možnostiach zapojenia do dobrovoľníckych aktivít nájdete na stránkach programu Erasmus+ www.erasmusplus.sk a organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  www.iuventa.sk

Europass a dobrovoľníctvo

 Prezentujte sa na trhu práce. Nevynechajte v životopise popis dobrovoľníckych skúseností. Je to dôkaz, že ste aktívny, otvorený výzvam a zaujímate sa o svoje okolie. Dobrovoľnícka skúsenosť je pre zamestnávateľa benefit. Využite to.

Do životopisu vpíšte jasne a stručne, akú dobrovoľnícku činnosť ste vykonávali a čo ste sa pri tom naučili. Informujte potenciálneho zamestnávateľa o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách získaných dobrovoľníckou činnosťou. Buďte konkrétny/konkrétna – čo konkrétne ste robili, aké zručnosti  získali, akú zodpovednosť  mali, spomeňte počet hodín, frekvenciu, pravidelnosť. Všetko, čo ste sa naučili počas dobrovoľníckej činnosti, môžete rovnako dobre využiť aj v pracovnom pomere.

AKO UVÁDZAŤ DOBROVOĽNÍCKU SKÚSENOSŤ V ŽIVOTOPISE

        ak sa dobrovoľníctvo vzťahuje k pracovnej skúsenosti – tak medzi pracovnými skúsenosťami;

        ak je mimo pracovnej skúsenosti – tak v sekcii dobrovoľníctvo alebo záujmy;

        použite jasný názov pozície (napr. tréner – dobrovoľník, nie iba dobrovoľník);

        stručne a jasne popíšte náplň práce a zodpovednosť, ktorú ste mali, pre bližší popis odkážte na prílohu – Europass pre dobrovoľníkov.

Viac o dobrovoľníctve, využití dobrovoľníckej skúsenosti a zoznam regionálnych dobrovoľníckych centier, ktoré Vám dajú odpoveď na všetky otázky týkajúce sa dobrovoľníctva nájdete na www.dobrovolnictvo.com

Vytvorte si životopis a spravujte svoje osobné profesijné portfólio prostredníctvom portálu Europass: