Často kladené otázky

OTÁZKY K ŽIADOSTI O REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Pridelené registračné číslo sa uvádza v dokumente Europass – mobilita v časti 7 “Evidenčné číslo dokumentu”.

Pridelené registračné číslo Vám bude zaslané automaticky na uvedený email do 24 hodín.

Áno, mobilita sa ráta aj s cestou na a z mobility.

Program na podporu mobility, napr. „Erasmus+“.

Organizácia, ktorá vysiela budúceho držiteľa dokumentu do zahraničia. (koordinátor alebo učiteľ).

Pred vycestovaním na mobilitu, no je možné oň požiadať aj spätne.

Ak sa presunula na rok 2022, je potrebné vyžiadať nové, nakoľko v registračnom čísle sa nachádza aj rok mobility.

OTÁZKY K EUROPASS MOBILITA DOKUMENTU

Dokument vypĺňa vysielajúca a prijímajúca organizácia zúčastnená na projekte mobility v jazyku, ktorý je dohodnutý medzi nimi a účastníkom mobility.

Áno, dokument môže prijímajúca a vysielajúca organizácia podpísať, naskenovať a zaslať elektronicky.

Dátum po príchode z mobility po podpísaní poslednej (tretej) strany. Zvyčajne je to cca 2 týždne až 1 mesiac po príchode z mobility.

Europass mobilita dokument sa môže čiastočne vyplniť pred mobilitou ako základné údaje o vysielanej osobe, cieľovej krajine a pod. Konečný dokument Europass mobilita je výsledkom spolupráce vysielajúcej a hosťujúcej organizácie (tak, ako je to popísané v rámci mobilitného projektu). Obe organizácie  vydávajú dokument účastníkovi mobility ako potvrdenie toho, čo účastník mobility dosiahol počas pobytu v zahraničí (a potvrdia to svojimi podpismi), hoci samotný dokument zvyčajne fyzicky vystaví vysielajúca organizácia  po návrate účastníka mobility.

Najčastejšie v anglickom jazyku alebo záleží od konzultácie s prijímajúcou organizáciou. Samotný formulár a obsah musia byť v jednotnom jazyku.

Vydávajúca organizácia je konzorcium a vysielajúci partner je škola alebo organizácia, ktorá vysiela budúceho držiteľa dokumentu.

Program vzdelávania je napr. názov učebného/študijného programu, ku ktorému sa mobilita vzťahuje a „komunitárny alebo mobilitný program“ je názov programu „Erasmus+.

Je potrebné klásť si otázku čo je cieľom mobility a ako ho dosiahnuť. Pomôcť sa dá opisom projektu, v ktorom boli zadefinované ciele realizácie mobilít , ale táto časť musí popísať, čo v skutočnosti účastník mobility počas mobility absolvoval a čo sa naučil, aké zručnosti, vedomosti a kompetencie získal. Je možné inšpirovať sa ŠVP, ŠkVP a profilom absolventa.

Táto časť je relevantná najmä pre VŠ. V prípade, ak účastník mobility počas svojho pobytu absolvoval nejaký ucelený vzdelávací kurz, informácie sa uvádzajú v tejto časti. V inom prípade je možné túto časť z dokumentu vymazať.