Často kladené otázky

OTÁZKY K EUROPASS MOBILITA DOKUMENTU

Dokument vypĺňa vysielajúca a prijímajúca organizácia zúčastnená na projekte mobility v jazyku, ktorý je dohodnutý medzi nimi a účastníkom mobility.

Áno, dokument môže prijímajúca a vysielajúca organizácia podpísať, naskenovať a zaslať elektronicky.

Dátum po príchode z mobility po podpísaní poslednej (tretej) strany. Zvyčajne je to cca 2 týždne až 1 mesiac po príchode z mobility.

Europass mobilita dokument sa môže čiastočne vyplniť pred mobilitou ako základné údaje o vysielanej osobe, cieľovej krajine a pod. Konečný dokument Europass mobilita je výsledkom spolupráce vysielajúcej a hosťujúcej organizácie (tak, ako je to popísané v rámci mobilitného projektu). Obe organizácie  vydávajú dokument účastníkovi mobility ako potvrdenie toho, čo účastník mobility dosiahol počas pobytu v zahraničí (a potvrdia to svojimi podpismi), hoci samotný dokument zvyčajne fyzicky vystaví vysielajúca organizácia  po návrate účastníka mobility.

Najčastejšie v anglickom jazyku alebo záleží od konzultácie s prijímajúcou organizáciou. Samotný formulár a obsah musia byť v jednotnom jazyku.

Vydávajúca organizácia je konzorcium a vysielajúci partner je škola alebo organizácia, ktorá vysiela budúceho držiteľa dokumentu.

Program vzdelávania je napr. názov učebného/študijného programu, ku ktorému sa mobilita vzťahuje a „komunitárny alebo mobilitný program“ je názov programu „Erasmus+.

Je potrebné klásť si otázku čo je cieľom mobility a ako ho dosiahnuť. Pomôcť sa dá opisom projektu, v ktorom boli zadefinované ciele realizácie mobilít , ale táto časť musí popísať, čo v skutočnosti účastník mobility počas mobility absolvoval a čo sa naučil, aké zručnosti, vedomosti a kompetencie získal. Je možné inšpirovať sa ŠVP, ŠkVP a profilom absolventa.

Táto časť je relevantná najmä pre VŠ. V prípade, ak účastník mobility počas svojho pobytu absolvoval nejaký ucelený vzdelávací kurz, informácie sa uvádzajú v tejto časti. V inom prípade je možné túto časť z dokumentu vymazať.