Odborné vzdelávanie a príprava a ekologický prechod

Prechod na environmentálne udržateľné, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo má významný sociálny a hospodársky vplyv a vplyv na zamestnanosť. Zabezpečenie toho, aby všetci občania získali potrebné vedomosti, kompetencie, zručnosti a postoje na zvládnutie týchto zmien, je nevyhnutné pre sociálne spravodlivú transformáciu EÚ. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) zohráva kľúčovú úlohu pri pomoci mladým ľuďom a dospelým rozvíjať zručnosti, aby sa im darilo v ich kariére a živote. Pracovná skupina Európskeho vzdelávacieho priestoru pre odborné vzdelávanie a prípravu a ekologický prechod umožňuje technické výmeny a prispieva k tomu, aby pomohla krajinám implementovať zásady a ciele odporúčania Rady o odbornom vzdelávaní a príprave a Osnabrückej deklarácie. V rámci svojho mandátu táto pracovná skupina zhromaždila kompendium dobrej praxe z celej Európy.

Z doložených prístupov je zrejmé, že došlo k nárastu aktivít súvisiacich so zelenou transformáciou. Ktorá vedie odborné vzdelávanie a prípravu novými smermi. Odborné vzdelávanie a príprava sa neustále snaží stále viac reagovať na zmeny na trhu práce. Práve odborné vzdelávanie a príprava môže byť aj lídrom zmien, podporovať nové myslenie, správanie a technické zručnosti, ktoré umožňujú uchopiť príležitosti spojené s ekologickým prechodom. Zelená transformácia môže pomôcť zlepšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy.

Príklady nových alebo posilnených smerov v odbornom vzdelávaní a príprave:

  • čoraz väčší dôraz na prierezové zručnosti pre ekologický prechod vo všetkých programoch
  • a kvalifikáciách;
  • prijímanie nových spôsobov výučby a učenia sa vrátane kombinovaného/digitálneho učenia sa,
  • projektové učenie a učenie prostredníctvom hier;
  • vypracovanie riešení environmentálnych výziev ako súčasti učebných osnov;
  • prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s podnikateľskými nápadmi, podnikaním a inováciami vrátane regionálnych
  • regionálnych rozvojových aktivít;
  • zapojenie širšieho okruhu zainteresovaných strán s cieľom získať odborné znalosti v oblasti životného prostredia.

Viac si môžete prečítať https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ffbca44-0e5d-11ee-b12e-01aa75ed71a1/language-en

Zdroj: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Vocational education and training and the green transition – A compendium of inspiring practices, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2767/183713