NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS V ROKU 2023!

V roku 2023 Národné centrum Europass predstavilo rozsiahly program uskutočnených aktivít, ktoré boli predovšetkým zamerané na podporu rozvoja zručností v zmysle Európskeho roka zručností. Národné centrum Europass uskutočnilo množstvo aktivít, ktorých cieľom bolo zvýšiť informovanosť o Europasse a jeho výhodách, a to najmä medzi mladými ľuďmi a profesionálmi.

Rok 2023 sme odštartovali Webinárom pre výchovných a kariérových poradcov s cieľom predstaviť online nástroje Europassu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Týmtoinovatívnym prístupom k vzdelávaniu a profesijnému rastu bola organizovaná séria interaktívnych webinárov, ktoré umožňujú účastníkom zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi na trhu práce.

Ďalšou dôležitou aktivitou roka 2023 boli workshopy EUROPASS, ktoré boli určené pre základné, strednévysoké školy z celého Slovenska. Workshopy sme realizovali priamo na školách v dvoch verziách po 45 minútovom informačnom školení a 90 minútovom praktickom školení. Počas 20 workshopov od Bratislavy po Košice sa zúčastnilo vyše 500 žiakov a študentov, ktorí pomocou interaktívnych cvičení zistili, čo je to Europass a ako im môže pomôcť na ich kariérnej dráhe.

Aj v tomto roku Europass Slovensko pokračovalo v úspešnom podujatí Európa na dosah, ktoré organizuje EURES Slovakia spolu s Europe Direct Trenčín, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže – Neformálne vzdelávanie, IOM Slovakia a Mládežníckym parlamentom Púchov. Podujatie bolo určené výchovným poradcom, ktorým sme podali informácie o výhodách používania Europassu a veríme, že tento nástroj im pomôže pri ich práci so študentami. Vďaka pozitívnym ohlasom sa toto podujatie konalo dvakrát v Púchove a Leviciach s počtom 70 účastníkov.

V rámci posilňovania komunity Europass sme v roku 2023 mali možnosť zúčastniť sa 2-dňového stretnutia pracovných skupín Strategy a Communication & Promotion vo Viedni, počas ktorých sme absolvovali podnetné diskusie na zostavovania konkrétnych plánov na zlepšenie našej komunikácie a propagácie; oslovovania ľudí, ktorí môžu mať prospech z Europassu – a zlepšenia našej zastrešujúcej stratégie rozvoja Europassu prostredníctvom inovácií, nástrojov transparentnosti a digitalizácie. Druhé stretnutie s Národným centrom Europass z Poľska a Severného Macedónska sa konalo v polovici júna 2023 pri príležitosti 3. ročníka Fóra odborného vzdelávania Europass a Euroguidance vo Varšave na tému Výzvy a perspektívy digitálneho vzdelávania vzhľadom na požiadavky trhu práce. Tretie stretnutie zástupcov všetkých národných centier Europass sa konalo začiatkom novembra 2023 v Kodani, s cieľom zhodnotenia Europassu v súčasnosti, víziami do budúcnosti a prieskumom spôsobov, ako vylepšiť Europass ako cennejší nástroj pre vás.

Symbolické narodeniny Európskej únie sme 9️. mája 2023 oslávili v Starej tržnici v rámci podujatia Deň Európy 2023 pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Návštevníci mali pripravený akčný program plný príjemnej atmosféry a zábavy, kde nechýbali infostánky s ponukou zaujímavých súťaží, kvízov a rôznych aktivít súvisiacich s Európskou úniou. Dielňa Europass Slovensko zaujala účastníkov online zábavným kvízom EUROPE FUN FACTS, aktivitou Čo vám napadne, keď sa povie… povolanie budúcnosti, Netradičná profesia a mnoho ďalších zaujímavých hier, počas ktorých sa dozvedeli o možnostiach našej online platformy www.europass.eu.

Leto 2023 odštartoval 3. úspešný ročník festivalu Učiaca sa Trnava, ktorý prispieva k povedomiu, prečo je vzdelanie dôležité. Deti základných škôl si počas dopoludňajšieho programu mohli vyskúšať množstvo aktivít, ktoré si pre nich pripravilo viac ako 45 vzdelávacích organizácií. Okrem aktivít v jednotlivých tematických okruhoch priniesol festival Učiaca sa Trnava pre návštevníkov aj kultúrne vystúpenia, diskusie či workshopy priamo na pódiu. Leto ďalej pokračovalo Festivalom Pohoda v EU Fun zóne v rámci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde mali návštevníci možnosť diskutovať so zástupcami Europass Slovensko a ÚCŽV o zručnostiach pre 21. storočie, o neustále sa meniacom trhu práce a hodnotách mladej generácie.

Vyvrcholením aktivít Európskeho roka zručností 2023 bol Festival zručností pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v dňoch 25. 9 – 29. 9. 2023. Festival zručností otvorila konferencia „Zručnosti pre našu budúcnosť“, v rámci ktorej vystúpilo 22 odborníkov v oblasti vzdelávania, digitalizácie, inovácií a ďalších. Paralelne s odbornou konferenciou prebiehal na Hviezdoslavom námestí v Bratislave popoludňajší program, v ktorom sa predstavili širokej verejnosti aktivity 10 inštitúcií a organizácií podporujúcich rozvoj zručností a vzdelávanie pre občanov. Festival zručností ponúkol verejnosti 10 odborných workshopov zameraných na nasledovné oblasti:  ekologická a digitálna transformácia, oblasť kvality vzdelávania v OVP, výzvy a príležitosti súčasného vývoja v spoločnosti v oblasti technológií, kariérny seba-rozvoj a európsky nástroje kariéry a vzdelávania.

Ani v roku 2023 sme nechýbali na každoročnom veľtrhu Gaudeamus v Bratislave, ktorý sa konal od 10. – 12. októbra 2023. Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2023 návštevníkom ponúkol 408 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si mohli vybrať z viac ako 7 000 študijných programov. Okrem tuzemských univerzít na veľtrhu boli zastúpené aj vzdelávacie inštitúcie zo 17 ďalších krajín. Záujemcovia mohli vyberať z ponuky štúdia v Slovenskej republike, Veľkej Británii, Českej republike, Dánsku, Holandsku, Švajčiarsku, Španielsku, Írsku, Litve, Rakúsku, Spojených arabských emirátoch, Fínsku, Belgicku, Nemecku, Malte, Taliansku, Japonsku a Francúzsku. Podujatia sa počas 3 dní zúčastnilo 11 843 tisíc študentov280 pedagógov.

Okrem toho sme naše aktivity prezentovali na rôznych akciách ako DVERE DO EURÓPY v spolupráci s partnermi Europe Direct Nitra a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – Neformálne vzdelávanie pre študentov 4. ročníka Obchodnej akadémie v Nitre. Ďalej sme sa v rámci konferencie Readycon opäť stali reklamným partnerom. Začiatkom novembra sme mali možnosť byť súčasťou vzdelávacieho podujatia DEŇ PEŇAZÍ pod záštitou 5peňazí a Národnej banky Slovenska, kde sa účastníci mohli oboznámiť so vzdelávacími programami 5peňazí, ochrannými prvkami bankoviek, vyraziť si pamätnú mincu alebo inšpirovať sa príležitosťami v Europass stánku a nadobudnúť užitočné informácie.  

Ku koncu roka sa Europass Slovensko spojilo s organizáciou MAREENA www.mareena.sk pri usporiadaní spoločného workshopu – Europass ako nástroj kariéry. Pre veľký záujem sa usporiadal v dvoch sériách, prvýkrát online a druhýkrát prezenčne v Bratislave, aby mal každý možnosť byť jeho súčasťou. Hlavným cieľom workshopu bolo predstavenie bezplatných online nástrojov platformy Europass, počas ktorého sa účastníci oboznámili s významom a výhodami platformy www.europass.eu a využívaním moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania, ktorá im môže pomôcť pri budúcom uplatnení sa na trhu práce.

Národné kontaktné miesto pre EKR v rámci ŠIOV sa v roku 2023 zameralo na témy mikroosvedčení, open badges a individuálnych vzdelávacích účtov. V lete 2023 sme organizovali odborný semínár na tému Kvalifikačný rámec – Kvalifikácie – Mikroosvedčenia.

Štúdia NOVÉ PRVKY KVALIFIKAČNÝCH SYSTÉMOV NA ROZVOJ ZRUČNOSTÍ analyzuje možností mikroosvedčení, individuálnych vzdelávacích účtov a open badges, v kontexte ich aplikácie v rôznych krajinách EÚ i mimo nej a taktiež obsahuje odporúčania pre ich využitie v SR. Aktivity Národného koordinačného miesta pre EKR vyvrcholili v decembri medzinárodným seminárom zameranom na využívanie mikroosvedčení v rôznych častiach vzdelávacieho systému. Súčasťou seminára boli medzinárodní aj domáci experti, ktorí predstavili svoje skúsenosti v tejto oblasti, výsledky výskumu alebo opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť v národnej legislatíve. Prezentácie expertov sú dostupné tu: https://europass.sk/mikroosvedcenia-ako-nastroj-flexibilneho-rozvoja-zrucnosti/

Pre rok 2024 si želáme najmä veľa spokojných používateľov platformy Europass, prehĺbenie začatých partnerstiev pretavených na úspešné podujatia, ktoré budú prínosné a inšpiratívne pre široké publikum.Táto iniciatíva Národného centra Europass podporuje vzdelávanie a profesionálny rast mladých ľudí, prispieva k ich konkurencieschopnosti na trhu práce a posilňuje celkový rozvoj spoločnosti.