Zelené kompetencie

Európska komisia vydala publikáciu GreenComp – The European sustainability competence framework, ktorá je zameraná identifikáciu kompetencií v oblasti trvalej udržateľnosti, ktoré by sa mali zapracovať do vzdelávacích programov s cieľom rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje podporujúce empatické a zodpovedné spôsoby myslenia, plánovania a konania v prospech verejného zdravia a našej planéty.

Preklad do slovenského jazyka jednej kapitoly tejto publikácie zverejnila na voľné stiahnutie nezisková environmentálna organizácia Strom života. Preklad je zverejnený na internetovom portáli EWOBOX, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu.

Dokument rozdeľuje zelené kompetencie do štyroch nasledovných skupín:

  1. Integrácia hodnôt udržateľnosti do osobnosti človeka
  2. Vnímanie udržateľnosti vo svojej komplexnosti
  3. Vizualizácia udržateľnej budúcnosti
  4. Konanie v prospech udržateľnosti