Národné podujatie EUROPASS

Národné centrum Europass Slovensko v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania zorganizovalo dňa 3. marca 2021 Národné podujatie Europass, ktorého sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z 53 rôznych organizácií. Hlavnou témou podujatia bolo predstavenie európskej online platformy so špecifickými funkciami na podporu riadenia kariéry a celoživotného vzdelávania jednotlivcov.

Na úvod účastníkov privítal zástupca z Európskej komisie, Martin le Vrang, ktorý predstavil Europass ako prioritu európskych politík v oblasti zamestnanosti. V programe nasledovali jednotlivé príspevky odborníkov a expertov z rôznych platforiem a organizácií (MŠVVŠ SR, ŠIOV, Stredná odborná škola chemická, Občianske združenie Future Generation Europe a iné), s ktorými sme rozobrali témy potrebných zručností ako odozvy na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce.

Zástupkyne z Národného centra Europass sa venovali Europass dokumentom, ktoré slúžia na zviditeľnenie získaných zručností počas mobility a aj dobrovoľníctva. Špeciálny vstup bol venovaný jednotlivým funkcionalitám, ktoré ponúka bezplatná európska online platforma. Účastníci podujatia prejavili veľký záujem o vytvorenú databázu 115 dodatkov k vysvedčeniu/osvedčeniu v OVP a ďalšom vzdelávaní, ktoré sú prístupné na web-stránke www.europass.sk. Na záver podujatia kolegovia z Európskej komisie predstavili vysoko aktuálnu tému v rámci celej Európy digitálne podpísaných dokumentov (Europass Digital Credentials).