NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS ANI V ROKU 2021 NELENILO!

Práve naopak, napriek neutíchajúcej pandémii Covid-19 zorganizovalo alebo sa zúčastnilo na rôznych podujatiach, z ktorých vznikli viaceré spolupráce.

Tento rok sme odštartovali Národným podujatím Europass, kde bola predstavená nová platforma www.europass.eu ako osobný online nástroj pre rozvoj kariéry a podpory celoživotného vzdelávania. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z 53 rôznych organizácií.

Novou aktivitou roka 2021 boli workshopy EUROPASS, ktoré boli určené pre základné, stredné a vysoké školy z celého Slovenska. Workshopy sme realizovali priamo na školách či online. Počas 7 workshopov od Bratislavy po Košice sa zúčastnilo 202 žiakov a študentov, ktorí pomocou interaktívnych cvičení zistili, čo je to Europass a ako im môže pomôcť na ich kariérnej dráhe. Workshopy mali veľký úspech, o čom svedčí spätná väzba účastníkov a účastníčok: „Chcem sa touto cestou poďakovať za vysokú úroveň pripravenosti a vedenia workshopu a za informácie, ktoré žiaci aj vďaka tomuto workshopu získali. Žiaci veľmi ocenili, že neprijímali len „pasívne“ prezentáciu, alebo prednášku, ale boli aktívne zapojení do činnosti a tiež  ocenili  prístup lektoriek, ktoré workshop viedli, k činnosti a aktivite žiakov.“

Naše workshopy si vďaka sociálnym sieťam všimlo aj centrum EuropeDirect Nitra, ktoré nás pozvalo na Európsky deň absolventov. Podujatie, ktoré zorganizovali v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava – EURES a Agroinštitútom Nitra, sa vďaka pozitívnym ohlasom zorganizovalo dvakrát, kde sme dokopy 58 absolventom SŠ a VŠ sprostredkovali informácie o platforme Europass. Dúfame, že nadviazanú spoluprácu s EuropeDirect Nitra a sieťou EURES v roku 2022 prehĺbime.

V roku 2021 sme sa po prvýkrát zúčastnili veľtrhu Gaudeamus a to hneď na dvoch miestach- v Bratislave a v Nitre. Počas európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania mohli žiaci končiacich ročníkov stredných škôl okrem nadobudnutých informácií vyhrať aj zaujímavé ceny za účasť na kvíze Europass. Napriek komplikáciám a zmenám v usporiadaní tohto podujatia sa počas 3 dní zúčastnilo viac ako 9 tisíc študentov. Veríme, že v budúcom roku sa nám podarí na veľtrh vycestovať aj do Brna, kde má veľtrh svoju základňu.

Ku koncu roka sa nám podarilo usporiadať podujatie s názvom Online akadémia – Iniciatívy Európskej únie vo vzdelávaní, ktorej cieľom bolo od prezentovať najhorúcejšie novinky a plánované aktivity pre širokú verejnosť. Napriek presýtenosti stretnutí v online prostredí sa na podujatie zaregistrovalo 70 účastníkov, čo nám dodalo energiu aj do budúceho roka.

Okrem toho sme naše aktivity prezentovali na rôznych akciách ako Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, na projektovom stretnutí DIGI-SCHOOL PROJECT, či spoluorganizovali Lingvakvíz a v rámci konferencie Readycon sme sa stali reklamným partnerom.

Ani v polovici decembra sme si nedali pauzu a boli sme hosťami dvoch webinárov, ktoré organizovala SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, kde sme sa zamerali na Europass mobilita dokument. Druhý organizovalo centrum Euroguidance, na ktorom sme diskutovali o budúcnosti na trhu práce a ako sa na ňu pripraviť. Počet účastníkov hovoril v oboch prípadoch o veľmi žiadaných témach, v ktorých sa budeme venovať aj v nasledujúcom roku.

Pre rok 2022 si želáme najmä veľa spokojných používateľov platformy Europass, prehĺbenie začatých partnerstiev pretavených na úspešné podujatia, ktoré budú prínosné a inšpiratívne pre široké publikum. Ak dostaneme aspoň 1 spätnú väzbu, akú sme dostali od pani učiteľky z SOŠ, bude mať naša práca zmysel a my obrovskú radosť: 

„Žiaci boli veľmi spokojní, niektorí priam nadšení a už teraz čakajú, kedy si vytvoria svoj Europass.“

Pre ďalšie informácie o Národnom centre Europass sledujte naše sociálne siete: