Verejná konzultácia Európskej komisie k individuálnym vzdelávacím účtom

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o individuálnych vzdelávacích účtoch „Zručnosti dospelých – individuálne vzdelávacie účty: nástroj na zlepšenie prístupu k odbornej príprave“.      Konzultácia je otvorená do 16. júla 2021.
Cieľom je zabezpečiť, aby všetci ľudia mali možnosť pokračovať v rozvíjaní zručností, ktoré budú počas svojho pracovného života potrebovať, ak chcú naďalej pôsobiť v udržateľnom zamestnaní alebo si ho chcú zabezpečiť na meniacom sa európskom trhu práce.

V kontexte meniacich sa požiadaviek na zručnosti vzhľadom na rastúcu digitalizáciu, prechod na „zelenú ekonomiku“ a narušenia trhu v dôsledku pandémie COVID-19 stúpa záujem o individuálne nároky na odbornú prípravu.

Mohli by byť súčasťou riešenia individuálne vzdelávacie účty?
Individuálne vzdelávacie účty predstavujú osobné kontá slúžiace na akumulovanie nárokov na odborné vzdelávanie, ktoré možno využiť na zaručene kvalitnú odbornú prípravu. Sú jedným zo spôsobov, ako poskytnúť jednotlivcom školiace oprávnenie. Existujú aj podobné systémy, ktoré poskytujú jednotlivcom nároky na odbornú prípravu bez zapojenia osobných účtov. Patria sem schémy poukážok na školenie (často pre konkrétne cieľové skupiny a spravované verejnými službami zamestnanosti) a individuálne rozpočty na vzdelávanie alebo osobný rozvoj , ktoré niekedy poskytujú aj spoločnosti pre svojich zamestnancov alebo dojednané sociálnymi partnermi v rámci kolektívnych zmlúv.
 
Do tejto konzultácie môžu prispieť všetci občania žijúci v EÚ a mimo nej, ako aj ďalšie zainteresované strany vyplnením dotazníka, prípadne poskytnutím stanoviska do 16. júla 2021 prostredníctvom stránky Európskej komisie.