Podpora európskej digitálnej transformácie

Čo sa môžeme naučiť z Európskeho prieskumu zručností a pracovných miest (ESJS)?

Rok 2023 bude Európskym rokom zručností. Pochopenie toho, ako technologické zmeny a digitalizácia, najmä nové technológie inteligentnej automatizácie alebo priemyslu 4.0 (napr. pokročilá robotika, umelá inteligencia, 3D tlač), menia svet práce a vzdelávania, je kľúčom k tomu, aby sa ambície v oblasti politiky zručností premenili na výsledky.

Európsky prieskum zručností a pracovných miest (ESJS), ktorý uskutočnil Cedefop, už vo svojej prvej fáze ukázal, že približne 14 % pracovných miest v EÚ bude pravdepodobne plne automatizovaných, pričom takéto riziko automatizácie neúmerne postihuje ľudí s nízkou kvalifikáciou v rutinných zamestnaniach, ktoré ponúkajú len malé alebo žiadne odborné vzdelávanie. Pandémia COVID-19, ktorá urýchlila šírenie digitálnej práce a vzdelávania, tieto trendy ešte zvýraznila.

Digitalizácia mení pravidlá hry a jej úloha pri formovaní budúcnosti práce, zručností a vzdelávania je v súčasnosti na vrchole politických programov EÚ a jednotlivých štátov. Vedecky podložené údaje a analýzy sú kľúčové pre tvorbu politiky založenej na dôkazoch, ktorá sprevádza a formuje zmeny vyvolané digitálnymi technológiami, výzvami spojenými s pandémiou a prebiehajúcou zelenou transformáciou.

V rámci druhého európskeho prieskumu zručností a pracovných miest (ESJS2), ktorý Cedefop uskutočnil v lete 2021 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a v Nórsku/Islande (EÚ+), sa na reprezentatívnej vzorke približne 46 000 dospelých pracovníkov zisťovali informácie o tom, ako ich ovplyvňuje digitalizácia, ako ich zručnosti zodpovedajú ich pracovným miestam a aká je ich pripravenosť investovať do ďalšieho odborného vzdelávania s cieľom prispôsobiť sa technologickým zmenám.

Ciele konferencie

Hlavným cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční online od 9. 12. do 14. 12. 2022, je prediskutovať s európskou politickou a odbornou komunitou, sociálnymi partnermi a širšou skupinou zainteresovaných strán a účastníkov hlavné zistenia druhého európskeho prieskumu zručností a pracovných miest Cedefopu (ESJS2), zameraného na digitalizáciu a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v Európe. V súvislosti s blížiacim sa Európskym rokom zručností, ktorý sa zameriava na digitalizáciu, digitálne zručnosti, využívanie zručností, formovanie zručností a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, chce Cedefop podnietiť diskusie založené na dôkazoch o tom, ako formovať digitálnu transformáciu v Európe. V rámci konferencie sa Cedefop zameria na zapojenie odborných a iných účastníkov do úvah o dôsledkoch zistení pre zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu, odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a politiky v oblasti zručností.

Obsah konferencie

  • spustenie nového online webového nástroja Cedefop ESJS2 indicator;
  • získanie spätnej väzby od účastníkov o zisteniach ESJS2, ktoré považujú za najdôležitejšie z hľadiska politiky;
  • spoločne so sociálnymi partnermi a zainteresovanými stranami diskutovať nad dôsledkami digitalizácie na meniace sa potreby zručností a politiky odborného vzdelávania a prípravy;
  • prezentovanie zistení z výskumu a analýz, ktoré skúmajú dôsledky digitalizácie na nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami;
  • prezentovanie osvedčených postupov politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností zameraných na rozvoj digitálnych zručností a/alebo zosúladenie zručností.