Europass a EPALE na záverečnej konferencii medzinárodného projektu PROSID

Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť, ktoré sa dlhodobo zaoberá vzdelávaním dospelýchkariérovým poradenstvom, zorganizovalo konferenciu zameranú na prezentáciu výsledkov svojho projektu v rámci programu ERASMUS+ s názvom Podpora sociálnej inklúzie znevýhodnených a zraniteľných skupín (PROSID). Na konferencii, ktorá sa konala 22. februára 2024 vo Veľkom Mederi, boli predstavené vzdelávacie moduly „Zručnosti zamestnateľnosti pre 21. storočie„, kombinovaný vzdelávací program PROSID na podporu sociálnej inklúzie a príručka projektu PROSID.

V rámci programu konferencie dostali priestor aj európske iniciatívy Europass EPALE.

EPALE Slovensko prezentovalo platformu EPALE ako nástroj vyhľadávaniašírenia informácií aj z oblasti vzdelávania znevýhodnených a zraniteľných dospelých osôb a kariérového poradenstva pre dospelých. Účastníčky a účastníci konferencie boli tiež informovaní o aktuálnych tematických zameraniach EPALE, medzi ktoré patrí aj téma Vzdelávanie dospelých ako cesta z chudoby a taktiež o možnostiach nadväzovania medzinárodnej spolupráce prostredníctvom nástrojov ako Vyhľadávanie partnerov, Komunity praxePriestory pre spoluprácu.

ŠTANDARDIZÁCIA, BEZPLATNOSŤ a DOSTUPNOSŤ nástrojov EUROPASS podporuje sociálnu inklúziu znevýhodnených a zraniteľných skupín. Jednotný formát na prezentovanie kvalifikácií a zručností uľahčuje cestu na trh práce ľuďom, ktorí to najviac potrebujú: mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, dlhodobo nezamestnaní, osoby vo veku nad 50 rokov, nízkokvalifikovaní pracovníci alebo migranti, utečenci a menšiny.

EUROPASS taktiež uľahčuje prácu kariérovým poradcom, psychológom, pedagógom a ďalším odborníkom, ktorí znevýhodnené a zraniteľné osoby na tejto ceste sprevádzajú.