S Europassom o krok ďalej

Európsky rámec Europass slúži na podporu transparentnostiporozumenia v oblasti zručnostíkvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobilitydobrovoľníctva.  

Revízia európskeho rámca

Právny základ pre Europass tvorí Rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES.

Revízia Europassu bola jednou z desiatich iniciatív Európskej komisie predstavených v rámcovom dokumente Nový program v oblasti zručností pre Európu (2016). Nový rámec Europass sa prispôsobil technickému pokroku pridaním inovačných prvkov, interaktívnych nástrojov, modernejšou úpravou a dizajnom dokumentov. Dostupné nástroje budú komplexnejšie, efektívnejšie a zodpovedajúce digitálnemu veku. 

Čo je to Europass?

Mnohí poznajú Europass ako online editor, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť si životopis či jazykový pas. Webová stránka Europass bola spustená v roku 2005 a začala bezplatne ponúkať užívateľom možnosť vytvoriť si osobné portfólio pozostávajúce z piatich dokumentov, t. j. Európsky životopis, Europass – jazykový pas, Dodatok k diplomu, Dodatok k vysvedčeniu a Europass-mobilita. Postupom času sa rozhranie a grafický dizajn neustále zdokonaľovali a z Europassu sa stal všeobecne známy a používaný nástroj, v súčasnosti dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Integrovaný, prehľadný a moderný systém

Hlavným dôvodom pre zavedenie zmien v doteraz používaných nástrojoch bolo prehodnotenie foriem, ktorými sa ľudia v súčasnosti vzdelávajú a osvojujú si zručnosti a ich posun do neformálneho prostredia či k digitálnym nástrojom (napr. vzdelávanie prostredníctvom digitálnych platforiem, dištančných a hromadných online kurzov či otvorených vzdelávacích zdrojov).

Európska komisia sa z týchto dôvodov rozhodla transformovať Europass na online platformu, ktorá bude prepájať portfólio dokumentov s informačnými portálmi, podpornými službami a modernými nástrojmi a ktorej zmyslom bude komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií naprieč krajinami EÚ, a podporiť tak mobilitu v Európe za účelom vzdelávania a zamestnania.

Užívateľ tak prostredníctvom svojho účtu bude môcť využívať informácie zo služby EURES (Európske služby zamestnanosti), ale aj národných databáz kvalifikácií, vzdelávacích inštitúcií a pracovných portálov. Pribudne sebahodnotiaci nástroj, ktorý užívateľom uľahčí zaznamenávanie zručností a kompetencií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí. Europass bude integrovať aj informácie o možnosti uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v európskych krajinách.

„Ľudia musia byť informovaní o potrebách na trhu práce a zručnostiach, po ktorých je dopyt, aby mohli robiť zodpovedné rozhodnutia o svojej budúcej vzdelávacej a profesijnej dráhe.“ (Európska komisia, 2020)