VÝZVA

Národné centrum Europass vyhlasuje VÝZVU na vytvorenie a rozvoj spolupráce s organizáciami na Slovensku (mimo Bratislavy) formou regionálnych centier Europass.
Cieľom výzvy je vytvorenie modelu spolupráce na základe partnerstva s miestnymi organizáciami zameranej na budovanie povedomia a šírenie informácií o možnostiach Europass pre jeho užívateľov.

Výzva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré majú záujem realizovať a podporovať aktivity Europass na regionálnej úrovni a:

  • realizujú informačnévzdelávacie aktivity,
  • majú dosah na (jednu alebo viac) hlavných cieľových skupín pre Europass (žiaci a študenti, učitelia, zamestnanci, nezamestnaní, kariérni poradcovia a pod.),
  • majú záujem rozšíriť portfólio svojich aktivít o tému zamestnanostibudovania kariéry.

Spolupráca neobsahuje finančnú podporu. Štyrom vybraným organizáciám poskytne Národné centrum Europass propagačnéinformačné materiály Europass, pravidelné  školenia o všetkých možnostiach, ktoré platforma Europass ponúka a účasť na domácom a medzinárodnom networkingu

Úlohou regionálnych centier bude podpora regionálnych aktivít Národného centra Europass a poskytovanie informácií o platforme Europass.

Uzávierka prihlášok je  18. apríla 2022.