Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2023

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto pre EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň prevzalo záštitu nad podujatím.

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy je na ŠIOV jednou z prioritných tém, a zostáva ňou aj v roku 2023. Kvalitná príprava mladých ľudí pred vstupom na trh práce, ako aj zvyšovanie a zmena kvalifikácií dospelých, sú významnými aspektmi, ktoré ovplyvňujú životy jednotlivcov počas ich aktívneho pracovného života. Okrem toho so sebou prináša aj prosperitu a ekonomický rozvoj celej spoločnosti. Počas apríla sa bude klásť dôraz na témy a aktivity v rôznych segmentoch OVP, ktoré sú dôležité pre zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti poskytovania odborného vzdelávania.

Svojím vstupom počas Otvorenia Národnej ceny kvality OVP priamo podporil túto iniciatívu Slavomír Partila, RNDr. ,štátny tajomník MŠVVaŠ SR: “Zabezpečovanie kvality má množstvo aspektov a vyžaduje si zvýšené úsilie od manažmentov škôl aj samotných pedagógov a ďalších zamestnancov – či už ide o používanie rôznych nástrojov a metód, nastavenia procesov sebahodnotenia a zbierania spätnej väzby, aktívnu komunikáciu so zamestnávateľmi a ďalšími partnermi, sledovanie vývoja trhu práce, či nových pedagogických prístupov, obsahov a technológií. Som však presvedčený, že toto úsilie sa premieta do lepšej, modernejšej a atraktívnejšej ponuky pre žiakov, zvyšovaní jej responzívnosti na súčasné potreby v ekonomike a tiež vytvárania zdravého konkurenčného prostredia.”

Počas celého mesiaca apríl budú prebiehať rôzne podujatia zamerané na túto tému, aby sa podporilo povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovala dobrá prax v tejto oblasti na Slovensku. Mesiac bude venovaný aj téme zručností, nakoľko rok 2023 je Európskym rokom zručností.

Súčasťou Mesiaca kvality bude odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej sa posilní motivácia pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP. Zároveň sa zviditeľní ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýši sa prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci SR. Viac informácií ako aj prihlasovací formulár nájdete nižšie.

Počas celého marca sa stredné odborné školy môžu prihlasovať do Národnej ceny kvality v OVP v štyroch kategóriách:

– Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP,
– Profesijný rozvoj zamestnancov,
– Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP,
– Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

Mesiac kvality OVP 2023 vyvrcholí konferenciou 27. apríla 2023 v hoteli Ambassador Košice, kde budú slávnostne ocenení výhercovia Národnej ceny kvality.
Mesiac kvality OVP bude príležitosťou na to, aby sa v spoločnosti o kvalite vzdelávania hovorilo viac, aby sme skúmali možnosti, ktoré máme k dispozícii a upozorňovali na príklady dobrej praxe.