Dodatky k osvedčeniu/vysvedčeniu

Europass dodatky poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny

Europass dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu

pomáha zamestnávateľom alebo vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a v zahraničí ľahšie porozumieť, aké vedomosti, zručnosti a kompetencie držiteľ vysvedčenia počas odborného vzdelávania a prípravy získal. Prispieva k väčšej transparentnosti a uznávaniu odborných kvalifikácií získaných v rôznych krajinách. 

Europass dodatok k diplomu

obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa vzťahujú na akademický titul, pričom tento titul je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým v zahraničí.

Komu je určený :

Pre kohokoľvek, kto je držiteľom vysvedčenia/osvedčenia o odbornom  vzdelávaní a odbornej príprave.

Komu je určený :

Dodatok k diplomu sa vydáva absolventom vysokoškolských inštitúcií spolu s ich titulom alebo diplomom.

Čo dodatky nie sú :

Vydávajú sa :

CIeľ - Rovnaké chápanie a vyššia transparentnosť zručností a kvalifikácií.